031-715 37 00 info@envirab.se
Välj en sida

Kallvind

Fukt och mögelproblem på vinden

Ingen fukt – inget mögel!
En del husägare inreder sin vind, en del använder vinden som förrådsutrymme medan andra inte ens tänker på att hur man än gör är det viktigt att ibland kontrollera klimatet, så att inte vinden blir för fuktig. Fukt är orsaken bakom alla mögelskador, och det är inte bara huset, utan även människorna som mår dåligt av det. Tyvärr ökar problemen med vindsmögel i Sverige. Det är därför viktigt med förebyggande åtgärder redan i ett tidigt skede. Skulle fukt och mögel redan vara ett faktum ska detta på ett säkert sätt kunna ågärdas både när det gäller sanering och förebyggande installationer.

Vindsmögel – hur uppstår det?

Mögel börjar växa om det är tillräckligt fuktigt, dvs om den relativa fuktigheten (RF*) överstiger ca 75%. Mögel i vindsutrymmen är en relativt ny företeelse som kan bero många olika orsaker.

Som exempel kan nämnas:

  • Idag har våra hus mycket värmeisolering mellan boningsdelen och vindsutrymmet. Detta hindrar       värme från att stiga upp till vinden, den blir då kallare och därmed relativt sett fuktigare.
  • Förr värmdes husen ofta med t.ex. en oljepanna och skorstensstocken värmde då upp vinden, samtidigt som ventilationen i bostaden förbättrades.

Sammantaget gav detta en lägre fuktbelastning på vinden. Med andra ord kan byte av uppvärmningssystem innebära att risken för fuktproblem på vinden ökar.

  • Fuktig inneluft kommer upp på vinden genom otätheter i bjälklagret.

 Ju lägre temperatur på vinden, desto högre relativ fuktighet (RF*).

Under vintermånaderna är risken störst för fukt och mögelskador på vinden. Metoden vi främst rekommenderar för att förebygga och åtgärda fuktskador på vinden är TrygghetsVakten vind classic, ett fuktstyrt fläktsystem med termisk avfuktare, och med en korrekt installation får man en bra och säker miljö på vinden.

Över 75 % av alla uteluftsventilerade vindar i Sverige har problem med fukt och mögel. Detta publicerades i en rapport från Chalmers 2008. Ökningen beror förmodligen på en förhöjd medvetenhet om energiåtgång i hus. Genom att tilläggsisolera vinden och byta ut förbrännande värmekällor som till exempel olja, får vinden inte längre värme från huset och blir då en mer gynnsam miljö för fukt och mögel.

Varför ska jag avfukta min vind?

Tidigare byggdes hus med jämförelsevis lite isolering mellan boytan och vind plus att många hus hade en kamin med murstock som eldades året om för både värme och matlagning. Dessa hus fick sällan problem med sina vindar då överflödsvärmen alltid värmde upp vinden. Dessa vindar hade även en mindre eller ingen ventilation som ledde till att utrymmet hölls säkert från mögel.

Nu när vinden tilläggsisoleras och murstocken, som tidigare torkat ut vinden, tas bort måste du ersätta denna överskottsvärme. Vinden kommer annars kylas ner och då kall luft kan bära mindre fukt än varm luft kommer kondens och fritt vatten att uppstå. Detta leder lätt till fuktskador, mögel och röta.

På en vind finns det två sätt som fukt kan uppstå. Dels kan fukt tränga upp genom vindbjälkslaget från boytan och kondensera mot takets insida. Om du har en fungerande frånluftventilation i boytan kan du minska denna fuktkälla. Du som redan har fukt- och mögelproblem bör dock inte förlita dig på bara frånluftsventilation då sannolikheten är att möglet fortsätter växa på grund av den andra fuktkällan: uteluften.

Då mögel kan växa i utomhusklimat räcker fuktigheten i uteluften för att mögel ska växa, men när taket även är kallare än omgivningen kan det bildas kondensdroppar som snabbt kan skapa en fuktig vind. På grund av detta är det stort sett omöjligt att eliminera mögel enbart genom att öka ventilationen i byggnaden.

Låg temperatur, inget mögel

En positiv effekt av vintern är dock att det oftast är för kallt för mögel att växa oavsett fuktnivå. Detta kan dock vara en kortvarig glädje då mögel börjar växa så fort som temperaturen utomhus stiger ovanför +5°C. Då är trämaterialet på vinden så pass mättat med fukt att påväxt är oundvikligt. Det är nästan om omöjligt att hindra is från att frysa på vinden under vintern. Men lösningen ligger i att så snabbt som möjligt torka ut vinden när temperaturen börjar öka.

Avfukta din vind

I en standardvilla försvinner minst 15 – 20 % av värmen genom vinden. För att hålla ned dina elkostnader är det mest lönsamma du kan göra att isolera din kallvind. Men när vinden är isolerad ökar luftfuktigheten och temperaturen sjunker.

Idag kan du hantera en fuktig vind på två sätt. Du kan isolera utsidan av taket med cellplast för att försäkra dig om en högre medeltemperatur men det enklaste sättet är att installera en avfuktare. Du kan här välja mellan en termisk avfuktare (Trygghetsvakten Vind) och den äldre sorptionsavfuktaren som finns i många olika märken.

Trygghetsvakten Vind

Trygghetsvakten Vind Start ventilerar endast när det har en uttorkande effekt. Detta är viktigt då ventilation inte fungerar om den endast för in mer fukt. När det är torrare ute än inne ventilerar Trygghetsvaktens datorstyrda fläkt in torrare luft genom vinden och finfördelar fukten.
Om skadan är större och ventilation inte räcker så har Trygghetsvakten alternativet att lägga till en värmeslinga på vinden för att värma upp luften. Genom att värma upp luften tillför du ingen ny fukt men fukten kan bättre finfördelas då varm luft kan hålla mer fukt. Då kallas avfuktaren för Trygghetsvakten Vind Classic.

Förutom sitt enkla system är Trygghetsvakten underhållsfri, energisnål på 100 kWh per år med en levnadslängd på ca 15 år.

Sorptionsavfuktare

Ditt andra val är en sorptionsavfuktare som tagits fram för att klara av mycket kalla utrymmen. En sorptionsavfuktare fungerar genom att dra in den fuktiga luften genom en kiselgelsrotor och filtrera bort fukten. Utöver detta kan sorptionsavfuktaren skapa ett undertryck för att ventilera ut lukter och mögelsporer.

Men för att en sorptionsavfuktare ska fungera korrekt behöver dess utrymme vara helt tätt. Detta är något som är möjligt om inte rekommenderat i en krypgrund men inte möjligt på en vind. Därför kommer sorptionsavfuktaren behöva jobba hårdare än nödvändigt och dra onödigt mycket energi. En vanligt sorptionsavfuktare installerad på en vind kan idag dra mer än 5000 kWh per år. Utöver detta behöver sorptionsavfuktaren en del underhåll då filtret i kiselgelsrotor behöver bytas ut med jämna mellanrum för att den ska fungera korrekt

Välkommen att höra av er till oss för en kostnadsfri konsultation av din vind.

trygghetsvakten_dubbel

 

 

Kontaktuppgifter

Envira Mark & Miljö AB
Skalmeredsvägen 3
438 93 Landvetter

Tel: 031-715 37 00
info@envirab.se
www.envirab.se

Org# 556847-1584